Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup výrobkov zo stránky www.okshop.sk

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 
1.     Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. (ďalej len „kúpna zmluva“).
 
2.     Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 
3.     Predávajúcim sa rozumie
NETSALES s.r.o. , so sídlom: Wolkrova 41, 851 01 Bratislava
IČO: 50 751 565 , DIČ: 2120459880
zapísaná v Obchodnom registri SR, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 117955/B
(ďalej len „predávajúci“).
 
Kontaktné údaje:
tel.: 0948 336586
email: okshop@okshop.sk

 
Zodpovedný vedúci, kontaktná osoba: MUDr. Ladislav Ellinger, info@okshop.sk

4.     Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese http://www.okshop.sk (ďalej aj „internetový obchod“), pričom zaškrtnutím políčka (Súhlasím s obchodnými podmienkami) pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Čl. 2
Informácie o tovare a cene
 

1.     Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov.
a.     Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.
b.     Cena tovaru je celková, predávajúci nie je plátca DPH. K celkovej cene tovaru v košíku sa pripočíta ešte poštovné a balné.
c.     Spotrebiteľ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu.
d.     Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 

Čl. 3
Objednanie tovaru

 
1.     Objednávka:
a.     Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“ pri danom tovare. Takto postupujete pri každom zvolenom tovare.
b.     Pokiaľ máte v košíku všetky Vami zvolené tovary, ktoré chcete objednať, kliknete na ikonu košíka vo vrchnej pravej časti stránky. Následne sa Vám otvorí košík, kde sú uvedené Vami zvolené tovary, ich počet, jednotková cena, celková cena spolu.
c.     Po skontrolovaní nákupného košíka kliknete na tlačítko „objednať“.
d.     Následne nižšie zadáte údaje objednávateľa a fakturačnú adresu. Ak tovar objednávate na firmu, zadajte do Správy pre obchod firemné údaje vrátane IČO, DIČ a IČ DPH. V prípade ak chcete tovar doručiť na inú adresu ako je fakturačná, zadáte túto požiadavku tiež do „Správy pre obchod“.  V prípade ďalších upresňujúcich informácií alebo otázky je možné takéto náležitosti uviesť do poľa „Správa pre obchod“.
f.      Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa.
g.     Pre odoslanie objednávky je potrebné na konci stlačiť tlačidlo „Záväzne objednať“. Jeho stlačením sa objednávka odošle do systému predávajúceho.
h.     Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaný informačný email s predmetom: „Okshop.sk – Objednávka {číslo objednávky}“, ktorým predávajúci potvrdzuje zaradenie objednávky na spracovanie, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Na uvedenú emailovú adresu Vám budú v prípade zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 

Čl. 4
Potvrdenie objednávky

 
1.     Po zaevidovaní objednávky podľa čl. 3 bodu 3 týchto OP, predávajúci overí disponibilitu tovaru a platnú cenu tovaru u výrobcu.
2.     Ak sa nebudú líšiť údaje podľa čl. 2 odstavca d) týchto OP, predávajúci potvrdí objednávku spotrebiteľovi zaslaním emailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". V opačnom prípade predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o zmene predmetných údajov a objednávku potvrdí až na základe súhlasu spotrebiteľa so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a spotrebiteľom kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom spotrebiteľa dlhší ako lehota uvedená v čl. 8 odstavca a) týchto OP. Spotrebiteľ má v prípade predĺženia dodacej lehoty alebo zmeny ceny právo objednávku stornovať a odstúpiť od zmluvy.
3.     V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, resp. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, môže byť spotrebiteľovi účtovaná zálohová platba vo výške maximálne 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške uhradenej zálohy, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.
 

Čl. 5
Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 
1.     Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky.
2.     Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vložiť formulár na odstúpenie od zmluvy) písomne, elektronickou poštou na adrese okshop@okshop.sk alebo osobne na adrese kontaktnej kancelárie predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode (ďalej "Primerané odskúšanie"). Primerane odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Za primerané odskúšanie sa v prípade elektronických zariadení s vlastným softwarom sa za primerané odskúšanie považuje také odskúšanie výrobku, pri ktorom nedôjde k jeho registrácií alebo aktivácií v databáze výrobcu.
3.     Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
4.     Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.
a.     Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b.     predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c.     predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d.     predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e.     predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenie nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej sú erotické pomôcky, spodné prádlo ako aj iný tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov.


f.      predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g.     predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h.     vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i.      predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j.      predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k.     poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l.      poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 

Čl. 6
Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

 
1.     Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.
2.     V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia do uplynutia lehoty na dodanie tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky. 
3.     Spotrebiteľ môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu okshop@okshop.sk. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Predávajúci je oprávnený započítať účelne vynaložené náklady, ktoré má spotrebiteľ uhradiť na základe ods. 2, voči sume, ktorú má Predávajúci Spotrebiteľovi vrátiť podľa predchádzajúcej vety.
4.     Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 

Čl. 7
Platobné podmienky

 
1.     V prípade platby prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.
2.     Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.okshop.sk nie je možné uhradiť inak ako v hotovosti pri platbe na dobierku, v hotovosti do rúk kuriéra, alebo prevodom na účet. Nie je možné ju uhradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi vydanými predávajúcim, či iným právnym subjektom.
3.     Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení slovenskou poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou priložený v balení tovaru, alebo bude kupujúcemu zaslaná prostredníctvom emailovej pošty na emailovú adresu zadanú pri objednávke. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s výrobkom a to v balení výrobku alebo v obálke nalepenej na obale výrobku.
 

Čl. 8
Podmienky dodania tovaru

 
1.     Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar najneskôr v lehote od 2 kalendárnych dní do 25 kalendárnych dní od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi. Pri platbe prevodom na účet bude tovar odoslaný až po pripísania platby na účet predávajúceho. Pri platbe na dobierku ak je tovar skladom bude zaslaný do 2 dní od vytvorenia objednávky.
2.     Pri dodaní tovaru slovenskou poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou sa spotrebiteľ zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Spotrebiteľ je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.
3.     Spotrebiteľ je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie, bude prítomný na adrese doručenia, alebo bude mať riadne označenú poštovú schránku. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky (pri nákupe na splátky nie je možné určiť náhradnú osobu pre príjem zásielky). Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebiteľa, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 4 tohto článku.
4.     Ak spotrebiteľ po doručení e-mailu s názvom „Potvrdenie objednávky“ neprevezme tovar od slovenskej pošty, alebo od kuriéra bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
 

Čl. 9
Reklamačný poriadok

 
1.     Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese okshop@okshop.sk v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebiteľ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru.
2.     Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný), pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.
3.     Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
4.     Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom. 
5.     Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
6.     Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
7.     Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.
8.     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
9.     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
10.   Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 

Čl. 10
Spracovanie osobných údajov

 
1.     Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru a zasielania reklamných správ v prípade jeho súhlasu s ich zasielaním. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech spotrebiteľa za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov prostredníctvom automatického predvyplnenia objednávkového formuláru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, respektíve reklamných správ, ak si ich spotrebiteľ vyžiadal podľa odseku.
2.     Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
3.     V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: okshop@okshop.sk Odosielanie je realizované na technických prostriedkoch spoločnosti Netsales s.r.o., Wolkrova 41, 851 01 Bratislava, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko, mesto, PSČ, tel. číslo.
4.     Spotrebiteľ potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto OP. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do odvolania, najviac na 10 rokov.
5.     V prípade, že si spotrebiteľ vybral doručenie kuriérskou spoločnosťou, spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie tovaru nasledujúcej spoločnosti: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, DIČ: 2021879959
6.     Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese okshop@okshop.sk Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
7.     Naša spoločnosť využíva funkciu "Remarketing" od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka vrámci stránky www.okshop.sk a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznemanávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na www.okshop.sk. Informácie o pohybe zákazníka na našej stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google.

Niektoré fotografie uverejnené na westránkach sú ilustračné a nemusia sa zhodovať s reálnymi fotografiami produktov.


Ostatné náležitosti

  • Všetky neuvedené náležitosti sa riadia platnými predpismi SR.